Mayelana neSikhungo

I-Centre on African Philanthropy and Social Investment (CAPSI), eyokuqala yalolu hlobo e-Afrika, yakhelwe ukukhuthaza uguquko kwezenhlalo ngokwakha isiko lokunikela okusebenzayo kanye nokuzibophezela ngokubambisana kwezenhlalo nakwezomphakathi.

Izosebenza njengomthombo wolwazi, umlimi wobambiswano, kanye nesikhuthazi sokuqamba izinto ezintsha nokubandakanya umphakathi. Lesi Sikhungo sifisa ukwakha ikiladi elisha lochwepheshe base-Afrika, abacwaningi kanye nezifundiswa ze-African Philanthropy, Social Investment kanye neminye imikhakha ehlobene nayo.

CARN8583

Umlando Nokusungulwa Kwesikhungo

Ngasekuqaleni kweminyaka yama-2000, izisekelo ezahlukahlukene zokupha zase-Afrika, ezibandakanya iTrustAfrica, iSouthern Africa Trust, iKenya Community Development Foundation (KCDF) kanye ne-African Women Development Fund (AWDF) zathola isidingo sokwakhiwa kolwazi ukuze kuthuthukiswe ngempumelelo ukufundisa , ucwaningo kanye nokwenza kwe-philanthropy e-Afrika. Lokhu kwaholela ekusungulweni kwe-Africa Philanthropy Network (APN) ngonyaka we-2009 kanye nokuqhutshwa kwayo okulandelayo kokuphana kwabantu base-Afrika ngokusebenzisa imihlangano, ukushicilelwa kanye nemizamo yokukhuthaza.

Ngo-2014, iSouthern Africa Trust -ilungu le-APN kanye neYunivesithi yaseWitwatersrand babambisene ukusungula uSihlalo wokuqala we-African Philanthropy edweba ukuqonda nezifundo ezivela kubaphenyi, amathangi okucabanga, izifundiswa, izisekelo, ama-NGO kanye nabasebenza emkhakheni ozimele abavela kulo lonke elase-Afrika ngale. Kwabanjwa imihlangano yokubonisana nababambiqhaza abahlukahlukene okuholele kuhlelo lwezifundo nocwaningo olwenziwe yizinhlobonhlobo zemibono yase-Afrika kanye neyamazwe omhlaba.

USihlalo we-African Philanthropy kwaba yisinyathelo sokuqala ohambweni lokusungula isikhungo se-African Philanthropy and Social Investment. Lesi sikhungo sisungulwe phakathi kokunye ukufundisa, ukucwaninga nokuqeqesha ngezinsizakalo e-Afrika jikelele kanye ne-African Philanthropy ikakhulukazi. I-ACPSI inezinhlelo eziningi ezifana nobudlelwano bokucwaninga, izifundo eziphezulu, izingqungquthela ze-PhD, ingqungquthela yaminyaka yonke kanye nesikole sasehlobo phakathi kwabanye.

Lesi sikhungo sasungulelwa ukuvala igebe ocwaningweni, ocwaningweni nasekwenzeni ububele nokusisa kwezenhlalo e-Afrika.

Ngokwenza ucwaningo, inkhulumomphendvulwano kanye nokushicilelwa kube semthethweni nokwakha ipulatifomu ehlanganisiwe, emaphakathi yokufinyelela lokhu okuqukethwe, sethemba ukubhekana nalezi zinkinga ezilandelayo:

  • Ukuntuleka kwemibhalo esemthethweni yemisebenzi yokupha yase-Afrika
  • Igebe lolwazi elidalwa ukungabi bikho kokusatshalaliswa kwemibhalo eyenziwe e-Afrika
  • Ukuqhamuka kwemibhalo emayelana nokusizakala kwabantu base-Afrika okungaba okwangaphandle noma okwaseNtshonalanga
  • Ukuntuleka kwepan yokulandisa kwe-Afrika

Kungani i-African Philanthropy?

I-Philanthropy iyinto esemqoka yokuqhubekisela phambili i-ajenda yentuthuko ezwenikazi. Inzalo yase-Afrika, ngokwencazelo yayo uqobo, iyisisekelo lapho intuthuko yenguquko yenzeka khona ezwenikazi. Umusa wobuntu wase-Afrika - igama elalikade lingelinye e-Afrika, yize umkhuba walo wawulokhu ungokoqobo, futhi lelo izazi elalizabalaza nazo iminyaka ukwenza ukuthi lihambisane nezimo - liyisisekelo senqubekela phambili yentuthuko yase-Afrika.

Intuthuko kufanele ibe noguquko, isimeme, futhi ngokuyisisekelo isuselwe ezikhungweni ze-Afrika uqobo, yaziswe ngezinhlelo zayo zolwazi, futhi yesekwe yimithombo yayo. Ukucwaninga okunamandla nokuzimele kwezemfundo kanye nokufundela kuyadingeka ukuze kuqhutshekwe kuthuthukiswe uhlaka lomqondo lwentuthuko eholwa yi-Afrika, egxilile ezimisweni nasemigomeni ebekwe kuzo zombili i-pan-Africanism kanye ne-African philanthropy.

Kunezinselelo eziningi ngokubhala nokukhuthaza isethi ebanzi yemisebenzi engachazwa njengomkhuba wokuphana wase-Afrika. Iningi lezincwadi eziphathelene nokusizakala ezwenikazi lase-Afrika liphathelene nokupha abantu bangaphandle noma okwaseNtshonalanga okuqondiswe kuleli zwekazi, noma le mibhalo igxile eNingizimu Afrika, Kenya naseNyakatho Afrika.

Yize manje seliningi inani lezincwadi eziphathelene nokusiza abantu e-Afrika, uma kuqhathaniswa neminyaka eyishumi eyedlule, kusekhona igebe elikhulu elikhona maqondana nolwazi oluphathelene nokusiza abantu. Inhloso enkulu yalesi Sikhungo ukufaka isandla kuleli gebe lolwazi ngokusebenzisa ucwaningo lwalo kanye ne-ajenda yalo yokushicilela mayelana nokusiza kanye nangezingxoxo nangemikhuba emihle.

Imigomo Yesikhungo

Ngokwenza ucwaningo, inkhulumomphendvulwano kanye nokushicilelwa kube semthethweni nokwakha ipulatifomu emaphakathi yokuhlanganisa lokhu okuqukethwe, isikhungo sifisa ukufeza lezi zinhloso ezilandelayo:

Ukufundiswa kokuphana kanye nokutshalwa kwezimali kwezenhlalo e-Afrika; kanye nokuthuthukiswa kweqoqo lochwepheshe kulo mkhakha.

Ukwenza ucwaningo mayelana nokusiza umphakathi nokutshala imali e-Afrika nokusabalalisa kabanzi nokwabelana ngolwazi.

Ukuqeqeshwa kwabasebenza ngezimali ekusizeni umphakathi kanye nokutshalwa kwezimali kwezenhlalo e-Afrika ukuze kulawulwe kahle umkhakha nezinsizakusebenza.

Ukukhulisa inethiwekhi ecebile yemiphakathi yasendaweni, abenza izinqubomgomo, ama-start-up, izisekelo, amabhizinisi kanye nama-NGO.

Sebenzisa umbono we-pan-Afrika ngomkhuba wokunikeza, ukuthola ulwazi nokuthuthukisa imicabango, amamodeli namathuluzi afanele isipiliyoni sezwekazi, umongo wesimanje nezidingo.

Ukuhlanganisa nokwenza ngokusemthethweni izinto zokufundisa nokucwaninga, ukuze zenziwe zifinyeleleke kubasebenzi base-Afrika, izinduna zezimboni, abasebenzi be-CSR, abafundi kanye nomkhakha womphakathi.

Ukusiza isizukulwane esilandelayo sezazi zokuphilisa, ngokuzixhuma nezishoshovu zomphakathi, abanikeli kanye nochwepheshe bokupha.

Umthelela omuhle emphakathini ngocwaningo olusha kanye nosomabhizinisi bezenhlalo.

Izinhloso Zesikhungo

Ukugqugquzela nokuqhubekisela phambili ukuqonda ngendima yokusiza nokutshala imali kwezenhlalo e-Afrika nokuthi lokhu kwenziwa kanjani ngabantu, imiphakathi kanye nezinhlangano zemikhakha ezimele.

Ukwakha iqoqo labachwepheshe nabaholi bezemfundo nabasebenza.

Ukuhlonza nokukhuluma nabadlali ababalulekile, ukuqinisa amakhono abo okuhlaziya, ukuphatha nokuphatha.

Ukuqhubekisela phambili izinqubomgomo ezinolwazi nezinobufakazi.

Ukwakha amanethiwekhi ezemfundo ngokusebenzisa ama-workshops, izingqungquthela kanye nokufinyelela emphakathini.

Ukunikeza ikharikhulamu yokufundisa ezingeni le-postgraduate.

Ukwandisa ucwaningo lwekhwalithi kanye nokusetshenziswa kwekhwalithi.

Bhalisa

Thola izindaba zakamuva ze-CAPSI kubhokisi lakho lokungenayo.

15585